STADGAR FÖR STOCKHOLMS KANINHOPPARE

~Bildat 20 augusti 1994~

§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Stockholms Kaninhoppare och är ansluten till Sveriges Kaninhoppares Riksförbund.

§2 Verksamhet och målsättning
Föreningen skall verka för:
att utveckla och stimulera kaninhoppningen i Stockholm
att det bedrivs ett aktivt ungdoms- och medlemsarbete
att det hålls rättvisa tävlingar i Stockholm
att upprätthålla en god tävlingsmoral bland de aktiva
att upprätthålla en god djurhållning
att medlemmarna erhåller aktuell information
att det upprätthållssamarbete med övriga klubbar och föreningar i Sverige samt med Riksförbundet

§3 Medlemsskap
Föreningens medlemmar utgörs av kaninhoppningsintresserade i Stockholm. Medlem under sju år äger ej rätt att tävla. Medlem som inte betalat förelagd medlemsavgift inom en månad, som motarbetat föreningens verksamhet och ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen kan av styrelsen uteslutas som medlem för en viss tid, dock längst sex månader. Medlemmen ska dock minst tre veckor i förväg underrättas om de omständigheter som föranlett att medlemsskapet ifrågasätts och lämnas möjlighet att skriftligen yttra sig om detta.

§4 Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek till föreningen fastställs på föreningens ordinarie årsmöte. Erlagd medlemsavgift är gällande ett år. Avgiften regleras efter Riksförbundets avgifter.

§5 Räkenskaper
Räkenskapsår är lika med kalenderår. Räkenskaperna ska vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsmötet. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsåret, samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast två veckor före årsmötet.

§6 Årsmöte
Ordinarie årsmöte ska avhållas före mars månads utgång och kallelse ska ske senast fyra veckor före årsmötet antingen via annons i klubbtidningen eller via brev till samtliga medlemmar. Motioner till föreningens årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen kan på egen begäran kalla till extra årsmöte. Så ska även ske om föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen och med motivering begär detta.

§7 Rösträtt
Alla som erlagt medlemsavgift och är registrerade som medlem i föreningen äger en röst var. Fullmakt får lämnas, dock endast till medlem i föreningen samt att medlem får rösta med högst två fullmakter. Beslut fattas med acklamation, handuppräckning eller om så begärs efter votering. Även sluten votering kan begäras. För beslut gäller absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet angivna röster.

§8 Val av styrelse
Föreningens styrelse väljs på årsmötet och ska bestå av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter. Ordförande och kassör väljs växelvis på två år. Fyra ledamöter väljs på två år. En ledamot väljs på ett år. Två suppleanter väljs på ett år.
Valberedning bestående av minst tre personer, varav en är sammankallande, väljs på ett år.
Två revisorer och en revisorssuppleant väljs på ett år, och de behöver inte vara medlemmar i föreningen.

§9 Styrelsen
Styrelsen sammanträder på kallelse från ordföranden, eller då minst hälften av ordinarie ledamöter begär detta. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter, eller vid frånvaro suppleanter är närvarande. Ordförande har utslagsröst. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och firmatecknare. Styrelsen utser inom sig ansvariga för olika verksamhetsområden. Till ansvarig för ett verksamhetsområde kan även utses någon utanför styrelsen. Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott, som äger rätt att fatta beslut av mindre viktig art eller som ekonomiskt inte överstiger 300 kr. I brådskande fall får ordförande besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut ska anmälas vid det närmast därefter följande styrelsesammanträdet. Vid sammanträde ska protokoll föras som ska justeras av två utsedda justerare jämte mötesordföranden, eller av närmast följande sammanträde. Avvikande mening ska antecknas i protokollet. Samtliga i styrelsen ska vara medlemmar i föreningen.

§10 Stadgeändringar
Endast föreningens ordinarie eller extra årsmöte äger rätt att ändra på stadgarna efter inkommen motion från enskild medlem. För att beslut om stadgeändring ska verkställas ska minst hälften av de närvarande röstberättigade medlemmarna rösta för förslaget om ändring eller tillägg.

§11 Föreningens upplösande
Endast två av följande ordinarie årsmötens vilja att upplösa denna förening är nog för att upplösa föreningen. På dessa årsmöten ska minst hälften av medlemmarna närvara med sina röster, varav minst två tredjedelar av rösterna ska vilja upplösa föreningen. Fullmakter gäller ej ifråga om föreningens upplösande.
I händelse av upplösande av föreningen ska, sedan föreningens skulder betalats och alla inventarier sålts, föreningens kontanta medel fördelas lika mellan medlemmarna.


Ursprungsstadgarna godkändes 1995-04-01, och sedan dess har några ändringar gjorts och några saker har lagts till. Dessa ändringar är ditskrivna.
Stadgarna godkändes och undertecknades 2011-06-06 av Stockholms Kaninhoppares styrelse.