Ansöka om gårdsnamn

För att få ansöka om gårdsnamn måste du ha fyllt 18 år. Under 18 år kan du endast vara medsökande så länge ni bor på samma adress.

Ansökningsblankett hittar du på www.skhrf.com, som du fyller i och skickar till gårdsnamnsanvarig i klubben, Sofia Weiss (mejl)
För att ansökan ska vara komplett behöver du ha klubbens rekommendationer samt ett godkänt hembesök och kontroll av din gård.

Ansökan skickas sedan till riksförbundet på adress:

SKHRF Gårdsnamn
c/o Johanna Kristiansson
Gregorianska gatan 23
415 09 Göteborg

Där kontrolleras ansökan och blir namnet godkänt kommer det hem en faktura till den som ansökt. Så snart fakturan är betald kan gårdsnamnet börja användas.

Följande punkter förbinder du dig till att följa då du erhållit gårsnamn inom SKHRF:

* Gården måste följa djurskyddsmyndigheternas föreskrifter gällande innehav och hållande av kanin.

* Minst en av innehavarna av gårdsnamnet ska vara myndig.

* En seriös uppfödning ska bedrivas på gården. Med seriös menas väl genomtänkt och planerad avel. Köpeavtal bör upprättas och inga ungar bör levereras tidigare än vid åtta veckors ålder.

* Gårdsnamn får endast användas på egen uppfödning. Med egen uppfödning menas kull som är född på den egna gården. Undantag kan göras om uppfödaren av något skäl väljer att låta sin egen ägda hona föda en kull någon annanstans, men fortfarande vill räknas som uppfödare av kullen. Den/de kullar som fötts upp på gården innan namnet godkänts får om så önskas bära gårdens namn.

Om innehavaren/innehavarna inte följer direktiven äger Sveriges Kaninhoppares Riksförbund rätt att dra in gårdsnamnet. Ägare till kaniner som bär gårdsnamnet får då själva välja om de vill behålla gårdens namn på sina kaniner eller ej. Kaniner som föds på gården efter att gårdsnamnet dragits in får ej bära gårdsnamnet.

 

Avgifter:

Nytt gårdsnamn: 300 kr

För varje medsökande av samma gårdsnamn: 50 kr
(observera att medsökande måste vara boende på samma adress)

För varje tillägg av innehavare på redan befintligt gårdsnamn: 150 kr
(även här krävs att denne är boende på samma adress)

Övriga ändringar av gårdsnamnet betraktas som ny ansökan: 300 kr